Humane wetenschappen - Doorstroom domeinoverschrijdend (ASO)


Beschrijving van de studierichting

Deze sterk theoretische doorstroom studierichting combineert een brede algemene vorming met filosofie, kunstbeschouwing, sociologie en psychologie. Je begint met het filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goede en het kwade, het geluk en de zin van het leven. Je leert kijken en luisteren naar kunst en je leert de vorm, de inhoud, de context en de functie van kunstwerken analyseren vanuit een kunsthistorisch kader. Je ontwikkelt een wetenschappelijk sociologisch en psychologisch begrippenkader en je leert verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving, de mens en zijn gedrag. Je maakt ook kennis met klassieke psychologische en sociologische theorie├źn.

Leerlingenprofiel

Je bent in staat om op een analytische en weten-schappelijke manier te kijken naar mens en samenleving. Je kan goed abstract denken bij het behandelen van menswetenschappelijke en filosofische concepten. Je wil je verdiepen in de filosofie, de kunst, de sociologie en de psychologie. Je wil alle aspecten van het menselijk bestaan bestuderen en begrijpen.

Specifiek voor de studierichting

  • Binnen filosofie komt o.a. aan bod: filosofische begrippen, reflecteren over ethische stromingen en wijsgerige antropologische visies
  • Specifieke doelen voor kunst
  • Binnen sociologie en psychologie komt o.a. aan bod: sociologische begrippen, analyse van kenmerken van de hedendaagse samenleving: domeinen van ontwikkeling, sociaal gedrag, persoonlijkheid, communicatiekaders
  • Verdiepte basisvorming Nederlands, Frans, Engels en geschiedenis

Doorstroom in de derde graad