Zorg

Onze moderne samenleving wordt steeds veeleisender. Het is voor onze jongeren niet altijd even makkelijk om in deze ingewikkelde maatschappij hun weg te vinden. Daarom vinden we het als school belangrijk dat we, naast het ruime aanbod van degelijke en interessante studierichtingen, ook hoe langer hoe meer aandacht besteden aan een efficiënte begeleiding van onze leerlingen. Zo willen we ze, samen met de ouders, laten groeien naar zelfstandige jongeren met een open en kritische blik naar de samenleving. In een hartelijke school waar leerlingen zich thuis kunnen voelen, maken we voldoende tijd vrij om naar hen te luisteren, ook als het eens wat moeilijker gaat en voorzien we graag een gepaste begeleiding ‘op maat’.

1 septemberOnthaal 1 september 2 klein

De eerste schooldag op je nieuwe school. Veel nieuwe gezichten, nieuwe boeken, lokalen en leerkrachten… het lijkt op het eerste gezicht allemaal best wel ingewikkeld. Daarom nemen we voldoende tijd om onze eerstejaars een aangename eerste schooldag te bezorgen waarin ze hun nieuwe klasgenoten en de school beter kunnen leren kennen. Bovendien krijgen ze er al heel wat nuttige tips over de praktische organisatie van de school.

Peters en meters

Peters en meters zijn leerlingen uit het vijfde en het zesde jaar die zich met veel enthousiasme een jaar lang inzetten voor onze nieuwe leerlingen. De eerstejaars leren hun peter of meter meteen al kennen op de onthaaldag. Ze organiseren het hele jaar door verschillende activiteiten waardoor onze eerstes zich al snel thuis voelen op school. Bovendien maken ze graag tijd vrij om even naar hun kleine of grote problemen te luisteren. Zo creëren we op school een sfeer van zorgen voor elkaar.

Leerlingenbegeleiding

De school zet in op een sterke leerlingenbegeleiding. Soms hebben onze jongeren het moeilijk en is het voor hen niet zo makkelijk om iemand te vinden waarmee ze kunnen praten. Onze school wil dan ook veel meer betekenen dan alleen maar lessen volgen en leren. Naast de peters en de meters engageren ook heel wat leerkrachten en opvoeders zich om een luisterend oor en concrete hulp te bieden. Ze gaan samen met de leerling op zoek naar oplossingen of schakelen externe hulpverlening in als dat nodig is. Leerlingenbegeleiders, leerkrachten en coördinatoren komen dan regelmatig samen om leerlingen die het socio-emotioneel moeilijk hebben, op te volgen. Indien nodig vragen we de medewerking van het CLB.

Samen tegen pestenSamen tegen pesten

Pesten gebeurt jammer genoeg nog steeds op elke school. We willen onze ogen niet sluiten voor dit probleem en samen pesten aanpakken. Een werkgroep rond pesten organiseert in de loop van het schooljaar verschillende activiteiten om de pestproblematiek onder de aandacht te brengen. Op deze manier hopen we de leerlingen blijvend bewust te maken van het feit dat pesten niet kan. Daarnaast proberen we een veilige omgeving te creëren waarin leerlingen kunnen komen melden als ze pesten vaststellen of zelf worden gepest. Via een vast omlijnd stappenplan waarbij leerlingen, begeleiders en ouders worden betrokken, zoeken we samen naar een gepaste oplossing.

Het CLB

De school werkt nauw samen met het Vrij CLB Veurne-Diksmuide-Westkust met een vestiging in Diksmuide. Het CLB-team bestaat uit een psychologe, een maatschappelijk werker, een arts en een verpleegkundige.

Het CLB werkt samen met de school, maar behoort er niet toe. Leerlingen kunnen er dus gerust los van de school terecht. CLB’s bieden gratis informatie, hulp en begeleiding bij vragen rond psychisch en sociaal functioneren, leren en studeren, de onderwijsloopbaan en preventieve gezondheidszorg. Daarnaast gaan de leerlingen verschillende keren verplicht op geneeskundig onderzoek. Hier hebben ze dan de mogelijkheid om vragen te stellen aan de dokter of de verpleegkundige. Ook biedt het CLB gratis inentingen aan volgens het vaccinatieprogramma dat door de overheid is aanbevolen.

Leerbegeleiding

Het is voor de leerlingen van het eerste jaar niet altijd even makkelijk om een goede studiehouding aan te leren. De school wil hen dan ook op verschillende manieren helpen om de leerstof op een efficiënte manier aan te pakken. Zo hebben de leerlingen de mogelijkheid om studie te volgen op school. Onder begeleiding van een studiemeester-opvoeder samen studeren in een studiezaal is voor veel leerlingen een grote hulp. De praktische regeling van de studie vind je terug bij de specifieke campusinformatie. Ook de klassenleraar en de vakleerkrachten besteden tijdens hun lessen regelmatig aandacht aan ‘leren leren’, zoals in de lessen leer- en leefsleutels of het wekelijkse contactuurtje met de klassenleraar. Via een brochure krijgen de leerlingen hier veel praktische tips rond studeren. De leerlingen kunnen hun leerkrachten ook altijd vragen om studietips of extra oefenmateriaal. Naast de klassikale aanpak kunnen we de leerling ook individueel bijstaan. Dat gebeurt dan tijdens een uurtje studie of over de middag. Dan worden er voor verschillende vakken inhaallessen voorzien of kunnen de leerlingen extra hulp inroepen van oudere leerlingen via het buddyproject.

De klassenleraar en de klassenraad

De vakleerkracht is door zijn nabijheid het meest geschikt om  een oplossing te vinden voor plots opduikende problemen.  Soms gaat de leraar raad vragen of van gedachten wisselen met de klassenleraar. Hij of zij volgt elke leerling van zijn klas nauwgezet op en rapporteert in de agenda aan de ouders. Hij vervangt de vertrouwde meester of juf uit het zesde leerjaar. Bij hem/haar kunnen leerlingen en ouders aankloppen wanneer zij vragen hebben. Daarnaast kunnen de leraar en de klassenleraar ook terugvallen op de klassenraad. In de bijeenkomsten van de klassenraad worden de leerlingen besproken door de groep leerkrachten die lesgeven aan een bepaalde klas en wordt er gezocht naar voorstellen om aan remediëring of bijsturing te doen.

Individuele studiebegeleiding

Leerlingen die het wat moeilijker hebben met studeren en een extra duwtje in de rug nodig hebben, kunnen beroep doen op individuele studiebegeleiding. Samen met een begeleider gaan ze op zoek naar de oorzaak van het studieprobleem en zoeken ze een oplossing. Tijdens de individuele studiebegeleiding besteden we aandacht aan het opstellen van een goede studieplanning en het aanleren van een efficiënte studiemethode. Ook kunnen de leerlingen er een uurtje individuele studie volgen. Die persoonlijke begeleiding kan na overleg met de ouders of de klassenraad worden gepland tijdens de avondstudie of in een studie-uurtje binnen het lessenpakket.

Werken aan leer- en gedragsstoornissen

We willen iedereen een kans geven tot slagen op onze school. We proberen leerlingen waarbij  een leer- of gedragsstoornis werd vastgesteld een begeleiding  op maat te geven.

Om wegwijs te raken in de soms moeilijke benamingen van  leer- en gedragsstoornissen geven we een korte omschrijving  van de problemen waarmee wij op school te maken krijgen.

  • ADD: gebrek aan concentratie en volgehouden aandacht.
  • ADHD: gebrek aan concentratie, gecombineerd met overbeweeglijkheid (‘hyperkinetisch’ zijn).
  • Autismespectrumstoornis (ASS): problemen op het vlak van omgaan met anderen, de communicatie en het soepel denken en handelen. Voor leerlingen waarbij ASS werd vastgesteld (attest erkende diagnose of attest type 7) kan aangepaste ondersteuning worden voorzien.
  • Dyslexie en dysorthografie: opvallende en blijvende moeilijkheden met taal en spelling.
  • Dyscalculie: opvallende en blijvende moeilijkheden met rekenen en wiskunde.

Bij dyslexie, dysorthografie en dyscalculie vertrekken we steeds van een attest van een logopedist(e) of van het CLB. Ook gaan we te rade bij de lagere school van de leerling om te kijken hoe het probleem daar werd aangepakt. Dit kan vaak al via de basofiche. In het eerste jaar wordt ook een taalscreening afgenomen om eventuele problemen op te sporen. Voor de leerlingen met dyslexie of dyscalculie bestaat een begeleidingsplan. Ondanks de leerstoornis is het onze taak om deze leerlingen doorheen het schooljaar te helpen. Er wordt gebruik gemaakt van het computerprogramma Alinea om hen te ondersteunen. Ook kunnen de leerlingen genieten van verschillende maatregelen zoals het zorglokaal, digitale cursussen, laptop in de klas, meer examentijd…

  • Dyspraxie: opvallende en blijvende moeilijkheden met fijne (en grove) motorische vaardigheden.
  • NLD: zwakke motorische, sociale en non-verbale vaardigheden.

Het zorglokaalStudiebegeleiding 2 klein

Tijdens de examenperiode organiseren we op school verschillende zorglokalen. Hier kan elke leerling die het nodig heeft op een comfortabele manier examens afleggen, al dan niet met gebruik van Alinea. Je kunt werken in een rustig lokaal en je krijgt wat meer tijd. Plaatsing in het zorglokaal gebeurt altijd op advies van de klassenraad.

Wie is wie?

Er staat dus een volledig team klaar om de leerlingen al van in het begin van het schooljaar zo goed mogelijk op te vangen en te begeleiden.

Campus Aloysius
Valerie Versteele, leerlingenbegeleiding
Tom Durie, leerbegeleiding

Campus Cardijn
Jacob Desodt, leerlingenbegeleiding
Lieselot Ballegheer, leerlingbegeleiding
Karel De Gryse, leerlingenbegeleiding
Nick Geleyn-Vermeulen, leerbegeleiding